Vydání voličského průkazu

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8 .10. 2016 – Vydání voličských průkazů

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně na Obecním úřadě v Myšticích č.p. 15

v kanceláři – paní Hana Machuldová, tel. 383 490 215

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (od 06.05.2016), a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 5. 10. 2016 nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. 9. 2016, obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Informace k žádosti o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu ke stažení

Žádost o vydaní voličského průkazu 2.verze   ke stažení

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou ke stažení