Povinně uveřejňované informace zveřejněné k 31. 12. 2015

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název


Obec Myštice


2. Důvod a způsob založení


Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.


3. Organizační struktura


Povinné informace


4. Kontaktní spojení


- - -


4.1. Kontaktní poštovní adresa


Obec Myštice
Obecní úřad Myštice
Myštice 15
38801 Blatná


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obec Myštice
Obecní úřad Myštice
Myštice 15
38801 Blatná


4.3. Úřední hodiny


Úřední hodiny:
Pondělí, středa: od 08:00 hodin - 16:30 hodin
Pátek: od 08:00 hodin - 12:00 hodin
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.


4.4. Telefonní čísla


Telefon úřad: 383 490 211
Mobil starosta: 725 031 381
Mobil místostarosta: 777 551 117


4.5. Čísla faxu


4.6. Adresa internetové stránky


www.obecmystice.cz


4.7. Adresa e-podatelny


info@obecmystice.cz


4.8. Další elektronické adresy


5. Případné platby lze poukázat


4026291/0100


6. IČ


0025 15 42


7. DIČ


8. Dokumenty


- - -


8.1. Seznamy hlavních dokumentů


Povinné informace


8.2. Rozpočet


Úřední deska


9. Žádosti o informace


Obec Myštice
Obecní úřad Myštice
Myštice 15
38801 Blatná


10. Příjem žádostí a dalších podání


Obec Myštice
Obecní úřad Myštice
Myštice 15
38801 Blatná


11. Opravné prostředky


12. Formuláře


viz stránka Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR


14. Předpisy


Předpisy, vyhlášky


14.1. Nejdůležitější používané předpisy


Přehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.


14.2. Vydané právní předpisy


viz stránka Vyhlášky


15.1. Úhrady za poskytování informací


Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.


15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Nadřízený orgán - Krajský úřad při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.


16. Licenční smlouvy


- - -


16.1. Vzory licenčních smluv


Vzory licenčních smluv


16.2. Výhradní licence


Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Povinné informace